Telefoon:

0481-372310

Adres:

Dorpsstraat 29-E5 6661 EG Elst

Privacy en Cookiestatement, Gebruiksvoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandheelkundig Centrum Bornebroek en de Boer streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

•  Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

•  Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking       van de website en de door u gevraagde diensten.

•  Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor  marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke     toestemming commerciële mailings.

•  Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen  en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht   persoonsgegevens verwerken.

•  Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

•             NAW gegevens;

•             Geslacht;

•             E-mailadres;

•             Telefoonnummer

•             Gegevens betreffende uw gezondheid;

•             De naam van uw zorgverzekeraar;

•             De naam van uw andere zorgverleners;

•             Tijdstip van uw afspraak;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•             Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

•             Het bijhouden van uw medisch dossier;

•             Het inplannen van een afspraak;

•             Het uitvoeren van een behandeling;

•             Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

•             Het versturen van een herinnering aan uw afspraak per mail;

•             Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Voor informatiebeveiliging is er binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

•             analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartsbb.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0481-372310. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Contactpersoon: Tandarts J.B. de Boer, 0481-372310

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Tandheelkundig Centrum B&B. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandheelkundig Centrum B&B via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Tandheelkundig Centrum B&B is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tandheelkundig Centrum B&B mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tandheelkundig Centrum B&B heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Tandheelkundig Centrum B&B u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1. Tandheelkundig Centrum B&B behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandheelkundig Centrum B&B.

1.6Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Tandheelkundig Centrum B&B voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2Indien Tandheelkundig Centrum B&B constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandheelkundig Centrum B&B zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandheelkundig Centrum B&B zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3Indien naar het oordeel van Tandheelkundig Centrum B&B hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandheelkundig Centrum B&B of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandheelkundig Centrum B&B gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2. Tandheelkundig Centrum B&B is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandheelkundig Centrum B&B gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2. Tandheelkundig Centrum B&B behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3. Tandheelkundig Centrum B&B onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandheelkundig Centrum B&B dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3. Tandheelkundig Centrum B&B mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandheelkundig Centrum B&B of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandheelkundig Centrum B&B, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Tandheelkundig Centrum B&B aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Tandheelkundig Centrum B&B.

5. Tandheelkundig Centrum B&B is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6. Tandheelkundig Centrum B&B mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6. Tandheelkundig Centrum B&B zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandheelkundig Centrum B&B gevestigd is.

7.3Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7. Tandheelkundig Centrum B&B is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.5Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandheelkundig Centrum B&B schriftelijk zijn aanvaard.

7.6Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Module Webshop

Indien Tandheelkundig Centrum B&B een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1. Prijzen en informatie

1.1Alle op de website en in andere van Tandheelkundig Centrum B&B afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

1.2Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

2.1De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Tandheelkundig Centrum B&B en het voldoen aan de daarbij door Tandheelkundig Centrum B&B gestelde voorwaarden.

2.2Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tandheelkundig Centrum B&B onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Tandheelkundig Centrum B&B binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3.2Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.

3.3U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

3.4U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tandheelkundig Centrum B&B, of op andere ondubbelzinnige wijze Tandheelkundig Centrum B&B kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tandheelkundig Centrum B&B bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

3.5Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tandheelkundig Centrum B&B de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Tandheelkundig Centrum B&B aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tandheelkundig Centrum B&B wachten met terugbetalen tot Tan Tandheelkundig Centrum B&B het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

3.6Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.